Inici /

Transmissió de llicència municipal del servei de taxi

DescripcióAutoritzar la transmissió de la llicència municipal de taxi.


Qui ho pot demanar? • El titular de la llicència municipal del servei de taxi
   

Nota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.

 


Documents que cal aportar
REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA AL TRANSMITENT (SOL·LICITANT):


 • Declaració de no tenir pendent cap pagament de cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per infraccions tipificades en la prestació dels serveis de taxi.
 • Baixa del vehicle, tret que es transmeti també a l’adquirent. En aquest cas, caldrà aportar la documentació de la transmissió o declaració del compromís de transmissió del vehicle adscrit al servei.


REQUISITS I DOCUMENTACIÓ RELATIVA A L’ADQUIRENT:


 • En cas de persona física: document acreditatiu d'identitat.
 • En cas de  societat mercantil, laboral o cooperativa: escriptura pública de constitució de la societat.
 • Document que acrediti la titularitat del vehicle: propietat, lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol altre títol.
 • Certificats de l’Agència Tributària i de la Seguretat Social acreditant trobar-se al dia del compliment de les obligacions tributàries i socials.
 • El certificat que habilita per actuar com a taxista, expedit pel departament competent de la Generalitat de Catalunya en matèria de transports, previst a l'article 19 de la Llei 19/2003, de 4.7.


REQUISITS RELATIUS A LA CAUSA DE LA TRANSMISSIÓ (si s’escauen)


 • Per defunció del titular i transmissió a favor del successor: escriptura d'acceptació de l'herència.
 • Per d’accident, malaltia, jubilació i d’altres causes anàlogues que impossibilitin per l’exercici professional: certificat (mèdic, seguretat  social, etc.) que així ho acrediti.
   

ALTRE DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR DINS DELS 15 DIES SEGÜENTS A LA NOTIFICACIÓ DE L'AUTORITZACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ, NECESSÀRIA PER A LA POSADA EN FUNCIONAMENT DEL SERVEI:


Per l'adquirent:


 • pòlissa d’assegurança del vehicle,
 • pòlissa de responsabilitat civil pels danys que es puguin causar durant el servei de transport,
 • documentació tècnica del vehicle i del taxímetre homologat expedida pels serveis d’Indústria de la Generalitat,
 • acreditar amb una fotografia o de forma presencial, que el vehicle compleixi els requisits relacionats amb els distintius de vehicles següents:
  1. Estar pintat de blanc.
  2. Tenir l'escut o emblema de Sant Quirze del Vallès.
  3. Dur el nº de llicència municipal.

 
Pel transmitent:


 • Devolució dels originals de la targeta i carnet de la llicència municipal pel transmitent

On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
1.     Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2.     Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3.     Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4.     Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5.     Feu clic en continuar.
6.     Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.

 


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorManteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals


Termini per resoldre i notificar1 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostOrdenança fiscal 4.8 taxa per a la llicència d'autotaxis i altres vehicles de lloguer

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto